Privacyverklaring

 

PRIVACY VERKLARING  

Koninklijke Lierse Fotoclub 

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het Wijkcomité houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via email (Secretaris@koninklijke-lierse-fotoclub.be)  of via de contactgegevens op onze website (https://www.koninklijke-lierse-fotoclub.be)

 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

•      Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)

•      Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze vereniging (uitvoering overeenkomst)

▪       Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen, dit per gewone of per elektronische post (gerechtvaardigd belang)

▪      Occasionele e-mails met een aanbod voor activiteiten of evenementen (gerechtvaardigd belang)

▪      Promotie van onze activiteiten via de website  (https://www.koninklijke-lierse-fotoclub.be )  met gebruik van beeldmateriaal (gerechtvaardigd belang)

▪      Overzicht en verslagen van de georganiseerde activiteiten met beeldmateriaal via onze website (gerechtvaardigd belang)

•      Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

•      De organisatie van onze activiteiten.

•      De boekhouding van onze vereniging.

 

De toestemming tot verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op het ogenblik van aansluiting bij onze vereniging door het storten van de lidgelden. U heeft het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, de gegevens op te vragen of ze te laten wijzigen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

•      Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente), geboortedatum.

•      Privé contactgegevens: telefoonnummers, e-mailadres.

•      Geslacht/gender.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

 

Verwerking van uw gegevens:

Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens: secretaris van de vereniging

Verwerkingsverantwoordelijke financiële gegevens: penningmeester (bestuurslid)

 

 

 

Bescherming van de gegevens:

Persoonsgegevens die zijn opgeslagen op de individuele PC’s van de bestuursleden en op externe applicaties zijn eveneens beschermd door paswoorden.

 

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.  Door het afsluiten van uw lidmaatschap verklaart u zich ook akkoord met het verzamelen van beeldmateriaal van onze activiteiten en eventuele publicatie op onze website.

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van eventuele gerichte foto’s van u, het niet ontvangen van informatie over onze voorbije en toekomstige activiteiten.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen: 

  • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden) indien daarom gevraagd.
  • Indien vereist aan derden als die betrokken worden bij de organisatie van bepaalde activiteiten

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zodat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaanis. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Bewaartermijn

De  Koninklijke Lierse Fotoclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

Het Wijkcomité Zevenbergen vzwverbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5jaar na de beëindiging van het lidmaatschap.

 

 

 

 

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht van inzage en kopievan de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvullingwanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar(verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens (of beeldmateriaal waarin u duidelijk herkenbaar voorkomt)van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Via ons mailadres of via de contactgegevens op onze website kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen viaons algemeen mailadres.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

            Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

            https://www.privacycommission.be

            commission@privacycommission.be

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring 


Het wijkcomité Zevenbergen kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van iedere wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Deze privacyverklaring werd opgesteld op 25 mei 2018. 

 

Getekend

Het bestuur van de Koninklijke Lierse Fotoclub